BRAVOLL
  +420 565 428 603

Calculator

      

 

Tento kalkulátor navrhuje počet kotev v ETICS pomocí zjednodušeného návrhu dle článku 5.4.3 ČSN 73 2902, na základě zvolených charakteristik objektu (výška, větrová oblast, kategorie terénu, podkladní materiál, tepelněizolační materiál) a pro zvolenou kotvu.

 

Zjednodušený výpočet pomocí tohoto kalkulátoru lze provést výhradně pro kotvy, jejichž shoda byla prokázána podle Řídících pokynů ETAG 014 a jsou součástí ETICS podle dokumentace výrobce ETICS, který prokázal shodu systému postupem podle Řídících pokynů ETAG 004. Za využití hodnot z tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá. Pokud nejsou výsledky opatřeny autorizačním razítkem projektanta, je nutno uvedené výsledky v protokolu považovat pouze za orientační.

Kalkulátor obsahuje databázi kotev značky BRAVOLL od společnosti ITW Construction Products s.r.o.

Výpočet probíhá formou průvodce – v prvním kroku se zadají charakteristiky objektu, ve druhém kroku se z nabídky všech kotev vhodných pro daný typ podkladu zvolí jedna kotva a upřesní se podkladní materiál a ve třetím kroku se zobrazí vypočítané výsledky, tj. vhodnost zvolené kotvy, počet kotev pro okrajové a vnitřní oblasti fasády a také schéma doporučeného rozmístění kotev.

Kalkulátor využívá jako zdroj informací údaje z ČSN 73 2902:2011 a z ČSN EN 1991-1-4.
Použité části ČSN 73 2902:2011 jsou vydány se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 

Žádost o přihlašovací údaje

Our partners